6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Doelstelling

Resultaat

De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed in 2018

Het Nominatiedossier voor de verkrijging van de UNESCO-status is ingediend bij de UNESCO-organisatie in Parijs voor besluitvorming in 2018

Het cultuurhistorisch erfgoed en de economische draagkracht in de Koloniën van Weldadigheid zijn verder ontwikkeld

Integrale gebiedsontwikkeling in Frederiksoord e.o. en Veenhuizen is gerealiseerd volgens uitvoeringsprogramma's. Denk aan herbestemming, aantrekken passende economische functies en landschapsmaatregelen

Samen met het Rijk en de gemeente Noordenveld zijn afspraken gemaakt over de vervreemding van het overtollig gestelde Rijksvastgoed in Veenhuizen

Belangrijke archeologische c.q. cultuurhistorische waarden van Drenthe zijn als onderligger gebruikt voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Cultuurhistorie en archeologie zijn verwerkt als kader en inspiratie in ruimtelijke plannen en visies, programma's en projecten gericht op natuur en landschap, bouwprojecten, musea, beeldende kunst of podiumkunsten

Op tenminste 1 nieuwe plek is archeologische informatie verbeeld en ontsloten

Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor bedrijf en individu door culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

Tenminste drie monumentale of karakteristieke panden of ruimtelijke ensembles zijn op een economisch verantwoorde wijze behouden, ontwikkeld en herbestemd

De Collectie Veenhuizen levert projecten, producten en diensten op die groepen in de samenleving verbinden, zich richten op het unieke landschap van Drenthe en het culturele ondernemerschap versterken

Samen met gemeenten en uitvoeringspartners de zorg voor en kwaliteit van het cultureel erfgoed versterken

De Erfgoedverkenning samen met gemeenten heeft geleid tot afspraken over ambities en concrete projecten op het gebied van cultureel erfgoed, van gebouw- tot gebiedsniveau

De wettelijke taken archeologie zijn uitgevoerd

Cultuurhistorische opgaven en thema's zijn verkend, gedeeld en toepasbaar gemaakt voor beleid en inspiratie

Culturele investeringen

Investeringen in de Drentse Musea (investeringsagenda) zijn uitgevoerd en/of ver in de voorbereiding

Prestatieafspraken met Drentse culturele instellingen zijn gemaakt en subsidieregelingen cultuur zijn uitgevoerd

Programmering van professionele podium- en beeldende kunsten die zowel provinciaal als (inter)nationaal publiek aantrekken en waarbij er sprake is van spreiding over de provincie

Toonaangevende professionele podiumkunsten (projecten, gezelschappen, festivals en poppodia van provinciaal belang) zijn ondersteund

Er zijn minstens twee nieuwe culturele evenementen in ontwikkeling gebracht of uitgevoerd

Doorontwikkeling Cultuurbeleid

De uitkomsten van de cultuurmonitor zijn en worden benut voor beleidsontwikkeling

6.2 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

Doelstelling

Resultaat

(Im)materieel erfgoed is digitaal ontsloten voor (her)gebruik door brede doelgroepen

Er is een actief netwerk voor het Drentse erfgoed gerealiseerd waarin kennisontwikkeling, overdracht informatie en innovatie centraal staat. Hierbij worden bestaande producten op provinciale schaal doorontwikkeld en nieuwe producten opgeleverd

Behouden en bevorderen van het gebruik van de Drentse streektaal

Tenminste twee literaire producten en evenementen zijn door Huus van de Taol opgeleverd, muziekproducties met Drentse taal zijn gerealiseerd en het Drents in het basisonderwijs is gestimuleerd

Het aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed in Geopark de Hondsrug is versterkt en de economische draagkracht is verder ontwikkeld

Geopark de Hondsrug is doorontwikkeld conform het jaarprogramma (o.a. herstel oude routes, ontwikkelen Biochron tot kenniscentrum en 'Hondsrug Experience')

6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

Doelstelling

Resultaat

Op meer dan 90% van de Drentse basisscholen wordt cultuuronderwijs geborgd waarbij de vraag van de school centraal staat

Scholen, aanbieders, steun- en kennisinstellingen in Drenthe pakken hun verantwoordelijkheid voor cultuuronderwijs. Dit leidt tot: teambrede deskundigheid in de scholen, ontwikkeling van doorlopende culturele leerlijnen en een betere afstemming van de culturele omgeving op de culturele ontwikkeling van leerlingen

Betere toegankelijkheid van cultuur, kennis, en informatie

Innovatie van bibliotheken wordt gestimuleerd en ondersteund t.b.v. een goede spreiding en een passend aanbod aan bibliotheekfuncties.

Professionals, amateurs en (jonge) talenten maken gebruik van de kennis, informatie, bemiddeling, innovaties en adviezen van K&C Drenthe

Het platform Drentse Musea heeft de kleine Drentse Musea ondersteund

Effectiever en efficiënter cultuurbeleid op noordelijk landsdeelniveau

Gezamenlijk noordelijk cultuurbeleidsprogramma (divers en verspreid aanbod over Noord-Nederland) is ontwikkeld met Fryslân, Leeuwarden, provincie Groningen en gemeenten Groningen, Emmen en Assen, in samenwerking met OCW

Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen

Ten minste drie producties met (boven)provinciale uitstraling, opgezet door amateurs, professionals en jonge talenten in dorpen en wijken, worden met subsidie ondersteund. In samenwerking met gemeenten, bedrijven en sociale instellingen

Cultuurhistorie zorgt voor geïnspireerde plannen en kan helpen bij maatschappelijke opgaven, zoals sociale cohesie, leegstand, krimp en duurzaamheid