7.1 Een Toekomst gerichte landbouw en agribusiness

Doelstelling

Resultaat

Stimuleren van versterking toekomstgerichte landbouw en agribusiness

Integrale benadering landbouw en economie gerealiseerd

Communicatieprogramma landbouw en agribusiness 2015-2020 in uitvoering

Actieve samenwerking op Drentse en Noord-Nederlandse schaal (inclusief Overijssel) op het gebied van landbouw en Agribusiness

Lobby op fosfaatrechten melkveehouderij: ontwikkelruimte behouden voor de duurzame grondgebonden groei van de melkveehouderij in NNL

Projecten in het kader van structurele bodemverbetering en kringlooplandbouw in uitvoering (agro bodem icoon projecten, natuurinclusieve landbouw)

Minimaal 5 innovatieprojecten in de agribusiness en primaire landbouw zijn opgestart

Minimaal 5 projecten in het kader van het innovatieprogramma Veenkoloniën zijn opgestart

Minimaal 20 jonge boeren via de POP-3 maatregel Jonge Boeren ondersteund

Start projectontwikkeling in het kader van o.a. programma’s INTERREG, POP, EFRO, LIFE 2014-2020

Agenda Veenkoloniën en Innovatie Veenkoloniën in uitvoering

Verkenning haalbaarheid revolverend fonds t.b.v. uitplaatsing melkveehouderijen, inclusief actief grondbeleid, medio 2016, gerealiseerd

Uitvoering geven aan ontwikkelagenda melkveehouderij

Projecten in het kader van landbouwstructuurverbetering via de Bestuurscommissie Planmatige kavelruil in uitvoering

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

Doelstelling

Resultaat

Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

project Dwingelderveld (module 1) afgerond

project Klimaatbuffer Ootmaanlanden in uitvoering

project Zuidwolde in uitvoering

project Laaghalerveen in uitvoering

project Roden - Norg afgerond

project Geelbroek in uitvoering

Behoud en herstel Flora en fauna

Uitoefenen van toezicht op basis van een handhavingsuitvoeringsprogramma gebaseerd op de beheerplannen

Uitgevoerde herstelplannen Flora en Fauna

Behouden en versterken Nationale parken en Landschap

Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa doorontwikkeld richting beleven en benutten

Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa gestimuleerd en gefaliciteerd

Mogelijkheden van een Gebiedscoöperatie Drentsche Aa verkend

Uitwerking gegeven aan samenwerking promotie&marketing tussen Nat.Park Drentsche Aa en De Hondsrug UNESCO Global Geopark

Uitvoeren Ontwikkelagenda Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Actualisatie EHS 2017 (NNN)

Oplevering voortgangsrapportage Natuur

Verbeterde functionering ecologische verbindingen

project Fochteloerveen in uitvoering

gebiedsopgave Drentsche Aa in voorbereiding

gebiedsopgave Hunze in voorbereiding

project Hijkerveld in uitvoering

project Holtingerveld in voorbereiding

gebiedsopgave Dwingelderveld in uitvoering

gebiedsopgave NNN Rheebruggen in voorbereiding

gebiedsopgave Drents-Friese Wold in uitvoering

project Middenloop Vledder Aa 2de fase in voorbereiding

gebiedsopgave Oude Diep in voorbereiding

project Reest in uitvoering

project Scharreveld in voorbereiding

project Vossenberg in voorbereiding

project De Klencke in voorbereiding

gebiedsopgave Bargerveen in uitvoering

uitvoering Natuurvisie 2014

Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

Uitvoering Programma Natuurlijk platteland

Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Vaststellen laatste beheerplannen

Uitvoering geven aan Natura2000/PAS economische ontwikkelruimte

uitvoeren PAS uitvoeringsmaatregelen

Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland

Realiseren particulier beheer (SKNL)

opstellen en uitvoering geven aan Grondstrategieplannen

Het versterken en behouden van Natuur en Landschap

Collectieven operationeel voor natuurbeheer

Vaststellen subsidiestelsel 2017

Vaststellen natuurbeheerplan 2018

Opgestelde (uitvoerings)overeenkomsten met natuurbeheerders

10 gescheperde schaapskuddes financieel ondersteund

Beoordelen 30 adviezen natuurschoon landgoederen

ca 50.000 ha natuur binnen de NNN beheerd

Groene instellingen financieel ondersteund om de doelstellingen van Natuurlijk Platteland te bereiken

Minimaal 5000 vrijwilligers voor natuur en landschapsbeheer waaronder streekbeheer

Uitvoering Wet natuurbescherming

Uitvoering geven aan wettelijke taken wet natuurbescherming (incl. PAS)

Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

Uitvoering monitoringsprogramma

Agrarisch natuurbeheer

Uitvoeren plan van aanpak akker- en weidevogels

ca 1.300 hectare onder agrarisch natuurbeheer wordt door collectieven uitgevoerd

7.3 Dynamisch Drenthe

Doelstelling

Resultaat

Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht

Jaarlijkse prestatieafspraken met BOKD, CMO Stamm en Zorgbelang Drenthe om doelstellingen uit Dynamisch Drenthe te bereiken

Ingericht trendbureau met bruikbare informatie voor het met partners afgestemde uitvoeringsplan 2017/2018

Geïntegreerde monitor zorg en leefbaarheid gereed

Ingerichte werkstructuur met in uitvoering genomen geactualiseerd werkplan Oost Drenthe

Functionerend platvorm burgerkracht met toegevoegde meerwaarde voor inwoners

Door ondersteuning van het kennis knooppunt krimp Noord Nederland (KNNN) beschikbaar stellen van kennis

Tenminste 5 projecten leader en vitaal platteland zijn ondersteund

Activering door sportactiviteiten gericht op vitalisering en gezondheid

Jaarlijkse prestatieafspraken met SportDrenthe over kenniscentrum Events

Uitvoering projecten van het programma Drenthe beweegt 2.0

Doorontwikkeling website met aanbod aangepast sporten gereed

Kwaliteit van wonen en leefgebieden op peil houden

Gemeentelijke uitvoering van regeling dorpsinitiatieven

Realiseren van een goede zorg infrastructuur gericht op beschikbare en kwalitatief goede zorg in Drenthe

Resultaat Pilot huisartsenzorg Coevorden regionaal laten doorwerken

Verder ontwikkeld zorgprogramma kwetsbare ouderen, inclusief eGPO

Organiseren werkconferentie zorglandschap

Vervolgactie Duits Drentse inzetbaarheid in de zorg stimuleren (150 contracten)

Tenminste 1 door de regio en markt ontwikkelde innovatieve oplossing voor 1e lijnszorg, zorg op afstand en domotica

Bereikbaar houden van bovenlokale voorzieningen voor alle inwoners

Tenminste 1 bereikbaarheidsknooppunt in combinatie met voorzieningen is gerealiseerd

Kwaliteitsverbetering onderwijs en tijdig anticiperen op krimp in het onderwijs

12 nieuwe PO scholen hebben het Drentse excellentietraject gevolgd

De mobiliteit van leraren in het onderwijs is verhoogd d.m.v. het project Vierslag leren

Het mogelijk maken van acties van het bondsgenootschap voor een geletterd Drenthe om de laaggeletterdheid in Drenthe in 5 jaar met 10% te verminderen