8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting

Doelstelling

Resultaat

Deelnemingen

Invulling geven aan onze rol als goed aandeelhouder

Onvoorziene uitgaven

Het beschikbaar hebben van de wettelijk voorgeschreven post onvoorzien

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

Jaarlijks advies over al dan niet indexering tarief opcenten MRB

Rente

Een zo hoog mogelijk rendement binnen de kaders van het treasurystatuut

Uitkering Provinciefonds

Een adequaat inzicht in de ontwikkelingen van de uitkeringen uit het provinciefonds

Vrije bestedingsruimte

Het beschikbaar hebben van een substantieel vrij besteedbaar bedrag aan het einde van deze collegeperiode

8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

Doelstelling

Resultaat

Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap

Plan van aanpak ambtelijke integriteit (2016) is uitgevoerd

Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar

Herziening van de Drentse regelingen is uitgevoerd

Jaarlijkse quota arbeidsgehandicapten, BBL's en stagiaires zijn gehaald

Grote aanbestedingstrajecten zijn uitgevoerd (juridische inhuur, mediation, verzekeringen en flexkrachten)

De Ondernemingsraad is adequaat gefaciliteerd (tijd, geld en ondersteuning)

Continue (digitale) verbetering van informatiesystemen en informatievoorziening

Doorontwikkeling van de personeels- en salarisadministratie naar e-HRM

Invoering IKB voor de RUD

Onderzoek herimplementatie of vervanging financieel systeem is uitgevoerd

Adequaat functioneel beheer op de financiele systemen is uitgevoerd

Nog actuelere sturingsinformatie voor bestuur en management

Drenthe in Feiten en Cijfers

De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment

Actueel strategisch personeelsplan

Mobiliteitsbevorderende maatregelen gericht op vrijwillige vervroegde uittreding, instroom van jong talent en het opzetten van meester-gezel constructies

Eerste stappen richting opgave gestuurde organisatie zijn genomen.

Talenten worden benut. Medewerkers worden transparant ingezet op prioriteiten van de organisatie

De juiste mensen zijn aangetrokken

Door een digitaal werkend inhuurproces wordt de rechtmatigheid binnen het inhuurproces verhoogd

Directe personele inzet

Onderzoek gedaan naar een goede verhouding van primair en ondersteunend personeel, zodat dit in de begroting transparant wordt weergegeven

Een efficiënt en doelmatig gebruik van facilitaire producten en diensten

Levering van passende grafische diensten aan de provinciale organisatie en gelieerde partijen

Minimaal 56% van het catering-assortiment is duurzaam.

Minimaal 80% van het catering-assortiment bestaat uit gezonde producten.

De inkoop van energie is 100% groen.

Een duurzaam wagenpark.

Levering van chauffeursdiensten aan bestuur en directie.

Levering van passende secretariële ondersteuning aan de provinciale organisatie en inpandig gelieerde partijen

Beveiligings-, receptie- en hospitalitytaken conform de contractafspraken.

Levering van passende dienstverlening van de Servicedesk aan de provinciale organisatie en inpandig gelieerde partijen

Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium

De provincie valt in 2017 onder repressief toezicht vanuit het rijk

Voor de jaarstukken 2016 wordt een goedkeurende verklaring van de accountant verkregen voor 15 juli 2017

Productie planning en controldocumenten volgens met PS afgesproken planning

Er is een geactualiseerd beleidskader voor risicomanagement.

Er is een geactualiseerd beleidskader voor treasury

Verbetering en vereenvoudiging van de financieel administratieve processen is uitgevoerd, m.n. het factureringsproces

Een adequaat financieel instrumentarium dat wordt toegepast in de gehele organisatie

Voeren van een eenvoudige financiele administratie die aan alle wettelijke eisen voldoet

Subsidiebeschikkingen en inkoopopdrachten worden doelmatig en rechtmatig uitgevoerd op basis van de ASV 2017 en het inkoopbeleid

Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces

Uitvoeren innovatieprogramma ingenieursdiensten, versnelling toepassen innovatie binnen provinciale projecten

Door implementatie van het aangepaste inkoopbeleid ontstaan er grotere kansen voor regionale ondernemers bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures

Rechtmatige aanbestedingen met minder kans op juridische bezwaren van opdrachtnemers

Contractmanagement van het raamcontract ingenieursdiensten (provincie, RUD, Prolander)

Implementatie van Negometrix als contractmanagementsysteem

Door gebruik te maken van de aanbestedingskalender blijven wij in control en zijn wij in staat om te sturen op inkoopcapaciteit

Functionele en duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen

Technisch en bouwkundig goed onderhouden provinciale opstallen

De gemiddelde bezetting van alle aanwezige bureauwerkplekken in het gehele provinciehuis is minimaal 60%

De verhuur van werkplekken in het provinciehuis is geoptimaliseerd

Herijking van het Meerjarenonderhoudsplan

Schoonmaak van de provinciale gebouwen conform de contractafspraken

Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm.

Verwerken, registreren en archiveren van inkomende en uitgaande post conform procedures

Duurzaam digitaal archiveren, onderzoek naar digitale archiefbewaarplaats (e-depots)

Auditen gelieerde partijen en toetsen of aan de archiefwet wordt voldaan

Beheren centrale applicaties die gezamenlijk de documentprocessen ondersteunen

Informatiemanagement: een goede inrichting van de informatiehuishouding van digitale gegevens, applicaties en services en technische infrastructuur waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen en geraadpleegd

Voldoen aan de eisen (opslag en verwerking) met betrekking persoonsgegevens volgens de Europese Privacy Verordening die per 28 mei 2018 in werking treedt

Snel en veilig toegangsproces tot systemen en gegevens voor medewerkers en externe partijen, waarbij gebruiksgemak wordt vergroot door eenmalige aanmelding

Herijking van de inrichting informatiehuishouding; een gewenst ontwerp met een ontwikkelplan en bijbehorende ICT roadmap voor 2017 - 2020

Geo/ Gis en cartografische producten en diensten

Voldoen aan landelijke en Europese wetgeving door het inrichten van een nieuwe technische omgeving, waar kaartinformatie nationaal en internationaal beschikbaar zal worden gesteld

Realisatie van de eerste fase van een geleidelijk verder in te voeren Cloud strategie

Realisatie van digitale samenwerkingsomgeving voor intern en/of extern gebruik

Technisch beheer van systemen, netwerken en telefonie

Inzet ondersteunend personeel

Verhouding primair en ondersteunend personeel wordt in de begroting transparant weergegeven.

Een goede bedrijfsvoering door de teams

Een goede bedrijfsvoering door de teams

Dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie en derden

Voeren van een adequate personeels- en salarisadministratie voor derden, zowel intern als extern

De OR-verkiezingen zijn ordentelijk verlopen

Voeren van financiele administraties voor derden, zowel intern als extern

Voldoen aan de afspraken (DVO's) met de gelieerde partijen

Een gedreven organisatie die op een flexibele wijze, integraal, professioneel, dienstbaar en resultaatgericht werkt, samen met haar omgeving

Er is systematisch gewerkt aan kwaliteitsverbetering vanuit de praktijk waarmee doorlooptijden ingekort worden en informatievoorziening is versneld

(Persoonlijk) leiderschap is ontwikkeld door middel van gerichte opleidingen en trainingen

Met een Management Developmenttraject is meer eenheid van leidinggeven gecreëerd

De kernwaarden van de organisatie zijn geinternaliseerd door ze een belangrijke plaats te geven in de sturing

Verbeteren van facilitaire processen door uitvoering plan facilitaire doorontwikkeling.

Een bedrijfscontinuïteitsplan met een collega-overheid is opgesteld.

De facilitaire samenwerking met de overige provincies is geïntensiveerd

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Doelstelling

Resultaat

Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen