Omschrijving

Dynamisch besturen
Doen is ons motto! Geen woorden maar daden.
Als middenbestuur zijn wij een verbindende partner die (grensoverschrijdend) samenwerkt. En daarmee zijn wij van toegevoegde waarde voor de Drentse samenleving. Onze blik is naar buiten gericht. Wij netwerken actief om de verbindingen te leggen. Wij willen naast de gemeenten staan, als 12 + 1. De gemeenten zien wij als eerste bestuurslaag in het agenderen van de voor hun inwoners belangrijke opgaven. Wij willen daarbij de gemeenten faciliteren bij het bereiken van concrete resultaten. Tijdens de werkbezoeken aan gemeenten en waterschappen staan de gezamenlijke opgaven centraal. Daarbij denken wij vanuit mogelijkheden.

Samen met uw Staten willen we doorgaan op de ingezette lijn om belanghebbenden te betrekken bij beleidsontwikkeling en ons voordeel te doen met hun input. Bijvoorbeeld rond het thema ‘energielandschappen’.

Vanuit de Drentse samenleving zien wij andere (tijdelijke) samenwerkingsverbanden ontstaan. Bestaande samenwerkingsverbanden staan soms onder druk. Wij focussen ons op de meest urgente maatschappelijke opgaven en op de energie bij onze partners. Vanuit die optiek zoeken wij naar de samenwerking, zowel op lokaal, nationaal als Europees niveau. Wij blijven investeren in de bestaande samenwerking in noordelijk verband (SNN) en breiden de samenwerking met Overijssel (en de regio Zwolle) uit.

Aanpak externe betrekkingen
Onder externe betrekkingen verstaan wij al onze inspanningen om de Drentse doelen te realiseren, bij het Rijk (Den Haag), Europa (Brussel) en de Europese regio’s (Niedersachsen in het bijzonder). Daarbij bieden we ondersteuning aan onze partners. Wij willen als Drenthe nog zichtbaarder en succesvoller zijn. Succesvol op het gebied van participatie in netwerken, beleidsbeïnvloeding, maar ook in het benutten van middelen. Om onze doelstellingen te realiseren willen we Europese kansen benutten. Bij veel Europese projecten is ook provinciale Europese cofinanciering nodig. Inzet van de provinciale Europese cofinanciering wordt bepaald op basis van het vastgestelde spelregelkader.

Onze inzet in Europa hebben we in noordelijk verband georganiseerd en afgestemd. De komende periode richten wij ons in noordelijk verband op de volgende gemeenschappelijke prioriteiten:
1. Toekomst Cohesiebeleid , Europese (structuur)fondsen en controledruk
2. Toekomst landbouwbeleid en POP
3. Energietransitie
4. Circulaire economie
5. Regionaal beleid en innovatie
6. Grensoverschrijdende infrastructuur en transport
7. Mededepartement Natuur in IPO-verband

Uiteraard laten we ook kansen op andere thema’s, dan hierboven genoemd, niet lopen. Onze inspanningen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking, richten we vooral op de samenwerking met onze oosterburen. Daartoe stellen we een Duitsland Agenda op.

Meer informatie over de Europese dimensie treft u aan in paragraaf 2.9 Europa.