Kostendekking

Legesverordening

Kosten obv aantallen x tarief

Opbrengsten obv aantal x tarief

Baten in
begroting
2017

Hoofdstuk

Omschrijving

Aantal

Tijd
in min

(uur)
Tarief

Personele
kst

Overhead

Totale
kst

Aantal

Tarief

Baten

Dekkings%

1

Algemeen

1.1

Kopieen, niet geraamd in begroting wegens lage lasten en baten

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

1.2

Uurtarief voor maken kopieen, niet geraamd in de begroting wegens lage lasten en baten

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

2
t/m 2.16

Omgevingsvergunning

225.000

Kostendekking is 100%. Inliggende gmeenten factureren 70% van de lasten, de RUD 30% van de lasten

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

225.000

nvt

nvt

225.000

100%

3

Handelingen in een beschermd natuurgebied/gevolgen voor habitats en soorten

125.000

3.1.1

Handelingen in een beschermd gebied/gevolgen voor habitats en soorten: in behandeling nemen aanvraag

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

3.2.1

Realiseren projecten/handelingen: artikel 19d, lid 1 Nbw 1998

150

900

48

108.000

54.000

162.000

150

840

126.000

78%

3.2.2

Ruimtelijke ingrepen vogels: artikel 3.3., lid 1

30

2.160

48

51.840

25.920

77.760

30

1.728

51.840

67%

3.2.3

Ruimtelijke ingrepen HR-soorten: artikel 3.8., lid 1

30

2.160

48

51.840

25.920

77.760

30

1.728

51.840

67%

3.2.4

Ruimtelijke ingrepen overige soorten, artikel 3.10

30

2.160

48

51.840

25.920

77.760

30

1.728

51.840

67%

3.2.5

Ontheffing herplantplicht, artikel 4.5 lid 1 Wnb tbv herplant op andere grond

18

720

48

10.368

5.184

15.552

18

576

10.368

67%

3.2.6

Vrijstelling herplantplicht artikel 4.5, lid 3 Wnb

1

1.200

48

960

480

1.440

1

1.728

1.728

120%

3.3

Faunafonds, aanvraag verlening tegemoetkoming

100

300

30.000

100

300

30.000

100%

4

Ontgrondingen

30.000

4.1

In behandeling nemen van een aanvraag ogv artikel 3 Ontgrondingenwet:

4.1.1

Ontgronding waarbij bodemspecie wordt verkregen € 405, vermeerderd met:

4

4.800

48

15.360

7.680

23.040

4

448

4.1.2

voor de eerste 50.000 m3, per 100 m3

12

4.1.3

voor de volgende 50.000 m3, per 100 m3

9

4.1.4

voor de volgende 100.000 m3, per 100 m3

6

4.1.5

voor de volgende 300.000 m3,per 100 m3

3

4.1.6

voor de volgende 500.000 m3, per 100 m3

2

4.1.7

voor de resterende hoeveelheid, per 1000 m3

9

4.1.2
t/m 4.1.7

Raming baten 2017

25.808

112%

4.2.

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

4.2.1

Wijziging vergunning als bedoeld onder 4.1. voor vergroting ontgronding/hoeveelheid (zie tariefiëring 4.1.)

2.160

48

-

-

-

-

448

-

nvt

4.2.2

Wijziging vergunning als bedoeld onder 4.1. voor tijdsduur

3

480

48

1.152

576

1.728

3

448

1.344

78%

4.2.3.1

Andere wijzigingen van een vergunning als bedoeld onder 4.1.: wijziging tenaamstelling

2

240

48

384

192

576

2

224

448

78%

4.2.3.2

Andere wijzigingen van een vergunning als bedoeld onder 4.1.: andere wijzigingen (vaak inhoudelijk)

2

1.500

48

2.400

1.200

3.600

2

1.200

2.400

67%

5

Grondwater

10.000

5.1.

Tarief in behandeling nemen aanvraag vergunning onttrekken grondwater, artikel 6.4 Waterwet

5.1.1.

per 1.000 m3

5.1.2.

met een aanvangstarief van minimaal

2

2160

48

3.456

1.728

5.184

5.2.

Wijziging van een vergunning genoemd onder 5.1 bij ongewijzigde hoeveelheid: 75% van het onder 5.1. berekende bedrag

1

2160

48

1.728

864

2.592

5.3.

Tarief in behandeling nemen aanvraag vergunning WKO, als bedoeld in artikel 6.4 Waterwet

48

-

-

-

5.3.1.

per 1.000 m3

10

48

-

-

-

5.3.2

met een aanvangstarief van minimaal

10

2160

48

17.280

8.640

25.920

5.4.

Wijziging van een vergunning genoemd onder 5.2 bij ongewijzigde hoeveelheid: 75% van het onder 5.2. berekende bedrag

5

2160

48

8.640

4.320

12.960

5.1
t/m 5.4

Raming 2017

10.000

21%

6

Verkeer en vervoer, wegen en waterwegen

23.500

6.1.1

Ontheffing art 87 Reglement verkeesregels en verkeerstekens

15

240

48

2.880

1.440

4.320

15

60

905

21%

6.1.2

Ontheffing artikel 9.1 Regeling Voertuigen

15

240

48

2.880

1.440

4.320

15

60

905

21%

6.1.3

Overige ontheffingen

55

240

48

10.560

5.280

15.840

55

60

3.320

21%

6.1.4

Ontheffing artikel 12.10 POV

5

480

48

1.920

960

2.880

5

109

545

19%

6.1.4.1

Ontheffing artikel 12.10 POV, motorbrandstoffen

2

960

48

1.536

768

2.304

2

1.245

2.491

108%

6.1.4.2

Ontheffing artikel 12.10 POV, landwegen

1

240

48

192

96

288

1

31

31

11%

6.1.5

Ontheffing Scheepsvaartverkeerswet, binnenvaartpolitiereglement

1

240

48

192

96

288

1

60

60

21%

6.1.6

ontheffing artikel 10.14, derde lid POV

5

480

48

1.920

960

2.880

5

109

545

19%

6.1.6.1

ontheffing artikel 10.14, derde lid POV voor maximaal 1 dag

1

240

48

192

96

288

1

31

31

11%

7

Diversen

7.1

Beschikking op verzoek

1

240

48

192

96

288

1

15

15

5%

7.2

Wijziging tenaamstelling

1

240

48

192

96

288

1

187

187

65%

7.3

Publicatie obv begrotingsconstructie

1

60

48

48

24

72

1

72

100%

Publicatie obv begrotingsconstructie

1

120

120

1

120

100%

8

Luchtvaart

8.1

Tarief in behandeling nemen aanvraag vergunning artikel 8.43 Wet Luchtvaart

2160

48

-

-

-

-

800

nvt

8.2

Tarief in behandeling nemen generieke ontheffing artikel 8a.51 Wet Luchtvaart

8

2160

48

13.824

6.912

20.736

8

160

1.280

6%

8.3

Tarief in behandeling nemen aanvraag besluit artikel 8.64 Wet Luchtvaart

1

2160

48

1.728

864

2.592

1

519

519

20%

Totaal

800.376

599.643

75%

413.500