Ontwikkeling

Om als provincie meer strategisch te kunnen sturen op verbonden partijen en te kunnen voldoen aan de gewenste informatievoorziening aan PS is in 2016 een beheersproces geïmplementeerd waarin relevante sturings- en verantwoordingsinformatie over de verbonden partij wordt bijgehouden. In 2017 zal het beleid ten aanzien van verbonden partijen verder worden ontwikkeld. De aansturing zal meer integraal en eenduidiger worden geregeld. De accenten in de ontwikkeling liggen daarbij op: verzakelijking van de opdrachtverlening, beter inzicht in organisatie performance en naleving van good governance.

Met ingang van 1 januari 2017 is de stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen geen verbonden partij meer van de provincie Drenthe. In een convenant tussen het ministerie van IenM en het IPO is afgesproken dat per 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid voor het LMA over gaat van de provincies naar het ministerie. Reden daarvoor is dat met de veranderingen in de wetgeving van de afgelopen jaren de provincies niet meer de belangrijkste afnemer van de gegevens van het LMA zijn, maar samen met de gemeenten en het rijk ‘slechts’ één van de afnemers.
In de jaarrekening 2016 van de provincie Drenthe zal het LMA nog wel worden opgenomen in verband met de verantwoording over 2016.

Overzicht verbonden partijen en risico's

Aan verbonden partijen gelden enkele financiële risico’s. De volgende zijn hier aan gerelateerd:

Gestort aandelenkapitaal bij deelnemingen
Een aandeelhouder in een vennootschap (deelneming) heeft een bedrag betaald voor de aandelen. In het geval dat de vennootschap slechte resultaten behaalt, kan sprake zijn van (gedeeltelijk) verlies van dit bedrag. Dit dient dan op de provinciale balans te worden gecorrigeerd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen
Als een deelneming winsten behaalt, kan een deel van die winst als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze mogelijke inkomsten zijn een risicopost doordat pas na afloop van een boekjaar blijkt of het verwachte resultaat is behaald.

Verstrekte leningen en verstrekte garanties aan verbonden partijen
Zowel aan een aantal deelnemingen als aan enkele overige verbonden partijen zijn leningen verstrekt. Er bestaat een risico van niet-terugbetaling. Zowel ten behoeve van deelnemingen als van overige verbonden partijen zijn garanties/borgstellingen afgegeven.

Risico’s binnen Gemeenschappelijke Regelingen
Elke deelnemer aan een Gemeenschappelijke Regeling is in principe voor zijn aandeel verantwoordelijk voor mogelijke tekorten binnen de GR.

Onderstaand een overzicht van alle verbonden partijen van de provincie Drenthe met de kerngegevens. De opgenomen informatie over het eigen- en vreemd vermogen en het resultaat, betreffen de meest recente gegevens waar wij thans over beschikken.