Vaarwegen

Wat willen wij bereiken?
De provincie beschikt over 176 km vaarwegen, te verdelen in 64 km Vaarweg Meppel de Punt en 112 km Zuidoost Drentse vaarwegen. Dit alles is inclusief bruggen, sluizen, gemalen, en overige vaarweginrichting.
Het onderhoud van de vaarwegen wordt conform het beleidsplan vaarwegen uitgevoerd. We hebben een actuele onderhoudsplanning voor het komende jaar en een doorkijk op de meest belangrijke onderdelen van het groot variabel onderhoud voor de komende decennia.
De instandhouding van de provinciale infrastructuur gebeurt door de uitvoering van dagelijks onderhoud, groot (variabel) onderhoud en het doen van vervangingsinvesteringen. Het beleidsplan vaarwegen vormt het belangrijkste kader voor de onderhoudsmaatregelen. Naast het dagelijks onderhoud, schouwen we en voeren we periodieke gestandaardiseerde inspecties uit, om de onderhoudsstaat van het areaal te monitoren. Door de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten willen we de staat van de wegen en fietspaden inclusief alle daaraan gerelateerde objecten zoals vaste kunstwerken, verkeersvoorzieningen etc. op het huidige kwaliteitsniveau behouden. Hierdoor voorkomen we toekomstig achterstallig onderhoud en blijft de beschikbaarheid van het areaal gewaarborgd.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Om onze vaarwegen op het huidige kwaliteitsniveau te houden verrichten we de volgende werkzaamheden:
- Uitvoering dagelijks onderhoud;
- Uitvoering variabel onderhoud volgens de programmering;
- Herijking beleidsplan vaarwegen; afronding in 2017.


Voor 2017 staan de volgende groot (variabel) onderhoudsprojecten gepland:

Vaarweg Meppel de Punt

Zuid-Oost Drentse vaarwegen

Vervanging electrische en werktuigbouwkundige installatie Veenhoopsbrug

Vervanging electrische en werktuigbouwkundige installaties - Zwindersche brug en Kerkbrug

Revisering opvoer gemalen

Vervanging beschoeiing Klazienaveen

Diverse onderhoudswerkzaamheden beweegbare kunstwerken

Conservering kunstwerken

Diverse onderhoudswerkzaamheden beweegbare kunstwerken

Het groot (variabel) onderhoud wordt voor de Vaarweg Meppel de Punt gedekt uit de Reserve Vaarweg Meppel de Punt. Het groot variabel onderhoud voor de Zuid-Oost Drentse vaarwegen wordt gedekt uit de Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen.

In 2011 is een krediet voor vervangingsinvesteringen voor kunstwerken ter grootte van € 14,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2011-2020. Van dit krediet is al circa € 8 miljoen bestemd c.q. uitgegeven.

Budget

Kosten

Verv. N386 Oosterbroeksebrug

369.000

371.597

Verv. N386 brug Drentsche Aa.

660.000

901.284

Verv. VHV-40620 Driftbrug

589.000

588.964

Verv. VHV-41405 Dalerbrug

50.000

0

Verv. VHV-43225 Hesselerbrug

550.000

634.144

Verv. VHV-45615 Klenckerbrug

550.000

351.193

Verv. VHV-47170 Haarbrug

550.000

584.903

Verv. VHV-49010 Hoolbrug

250.000

272.418

Verv. brug Wapserveensche Aa

591.166

565.745

Sluis De Punt deur verv

705.000

700.714

NWK-14340 Sluis Vries

705.000

631.138

Vervang DHV-36100 Haveltersluis

195.000

0

Verv DHV-19860 Veenesluis

195.000

0

Verv. Noorscheschutsluis/brug

768.500

830.817

Verv. VHV-48145 Holslootbrug

172.834

172.833

Verv. VHV-48145 Holslootbrug

172.834

172.833

Verv. N372 Fietsbr. Peizerdiep

27.500

0

Verv. VHV-42290 Paradijssluis

120.000

133.145

Verv. fietsbr Anderschediep

70.000

71.174

Verv. brug de Heege

428.500

389.324

7.719.334

7.372.226

Wat gaat dat kosten/wat levert dat op?


Het resultaat hiervan is het beschikbaar houden van het provinciaal vaarwegenstelsel op een afgesproken kwaliteitsniveau, waarbij de functionaliteit voor de beroeps/recreatievaart en de aan- en afvoer van water blijft gewaarborgd.