Inleiding

Wat wordt er besproken in de paragraaf ?
In deze paragraaf wordt het treasurybeleid (financieringsbeleid) op voornamelijk de overtollige liquide middelen beschreven. Er wordt een korte terugblik gegeven, maar ook worden de verwachtingen en inschattingen van toekomstige ontwikkelingen geschetst. Tot slot komt het risicobeheer van de financieringsportefeuille aan bod.

Wat is treasury
Treasury omvat alle werkzaamheden gericht op zowel het formuleren van beleid als het daadwerkelijk aantrekken van eventueel noodzakelijke financiering en het uitzetten van:

  • Middelen in het kader van de uitoefening van de publieke taak onder het kader revolverend financieren (voornamelijk kredietsubisidies) en
  • Tijdelijk overtollige middelen die niet direct nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak.

Tevens is het belangrijk dat de risico's die verbonden zijn aan deze activiteiten continu beheerst worden. De overtollige liquide middelen die niet voor de uitoefening van de publieke taak ingezet worden, moeten vanaf 2013 conform de wet aangehouden worden bij het ministerie van Financiën. Dit kan in de vorm van een rekening courant of het plaatsen van (meerjarige) deposito's. Ook kan er onder voorwaarden leningen verstrekt worden aan mede-overheden (waarmee geen toezichtsrelatie bestaat), het zogenaamde onderling uitlenen.
Tot de treasury activiteiten behoort ook het beheren en uitvoeren van de overeenkomsten inzake uitgezette middelen met financiële ondernemingen die voor 4 juni 2012 zijn aangegaan. Deze overeenkomsten worden gerespecteerd en mogen aflopen onder de voorwaarden zoals die voor eerder genoemde datum van kracht waren.