Omschrijving

Wij maken ons sterk voor het bieden van ruimte voor ondernemen, wonen, werken en recreƫren. Met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit zetten we in op meer economisch ruimtegebruik en faciliteren wij initiatieven van gemeenten en ontwikkelaars, die bijdragen aan een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken. Leegstand en herontwikkeling pakken wij op een creatieve wijze aan voor een leefbaar Drenthe om hiermee de economische en duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Met het Binnenstadsfonds en het Herstructureringsfonds, stimuleren en ondersteunen wij concrete en realistische plannen van gemeenten en ontwikkelaars. Het Binnenstadsfonds is gericht op de aanpak van de leegstand en het functieverlies van de binnensteden (kernwinkelgebied). Hierbij kunnen woon- en cultuurfuncties een oplossing bieden. Doel van het Herstructureringsfonds is om haperende vastgoed- en/of gebiedsontwikkelingen op gang te brengen, waarbij gestuurd wordt op een blijvende ruimtelijke kwaliteit. Het fonds dient verpauperde situaties om te vormen tot projecten die voor onze inwoners de kwaliteit van dorpen en landelijk gebied in Drenthe versterken.

Wij starten met de uitvoering van het asbestvrij maken van alle daken in Drenthe, hiervoor ontwikkelen wij een instrument in samenwerking met gemeenten en marktpartijen.

Samen met uw Staten en stakeholders werken wij dit jaar aan een ontwerp omgevingsvisie met ruimte voor ondernemerschap en nieuwe initiatieven. Energielandschappen, vrijetijdseconomie en de kwaliteit van de stedelijke centra hebben daarbij onze bijzondere aandacht.

Wij voeren de Retailagenda uit, actualiseren de regionale woningbouwopgave en werken aan de implementatie van de Omgevingswet. In het kader van de nieuwe Omgevingswet voeren wij samen met gemeenten en andere belanghebbenden pilots uit om te verkennen welke regelruimte wij extra kunnen bieden. Met gemeenten en andere partners werken we aan een nieuwe visie op wonen. Daarin krijgen starters op de woningmarkt bijzondere aandacht en leggen we een relatie met het nog te ontwikkelen Binnenstadsfonds.

Water
We voeren projecten uit gericht op voldoende zoet water van een goede kwaliteit. Naast aandacht voor het realiseren van de gewenste waterkwaliteit, verbeteren we ook de zoetwatervoorziening voor de landbouw. De integratie van de Kaderrichtlijn Water met de realisatie van natuur in het Programma Natuurlijk Platteland zetten wij voort.

Energie neutraal Drenthe
In 2050 willen wij dat de provincie Drenthe energieneutraal is. Om deze doelstelling te halen moeten we het huidige tempo van de transitie versnellen. Het realiseren van de energietransitie is een ingrijpende opgave, maar biedt de Drentse samenleving ook economische en ruimtelijke kansen. Onze inzet voor het stimuleren van schone energie en minder energiegebruik staan beschreven in de Energieagenda 2016-2020. Met de uitvoering van het actieplan Energie neutraal wonen willen we het voor de Drentse huishoudens mogelijk maken om te leven zonder energierekening. In het kader van de expeditie energieneutraal wonen zetten wij in 2017 in op onder andere zeer aantrekkelijke financieringen en het combineren van stimuleringsfondsen voor specifieke doelgroepen. Ook leveren wij in 2017 de bouwsteen energielandschappen op voor de actualisatie van onze omgevingsvisie.

Tot slot hebben wij op grond van de nieuwe Mijnbouwwet een grotere rol gekregen bij de advisering van de Minister van Economische Zaken. In het belang van onze inwoners en onze omgeving zullen wij voorgenomen activiteiten in de diepe ondergrond nauwgezet volgen en hoge prioriteit geven aan de advisering daarover.