Gebouwen

Wat willen wij bereiken?

De provincie Drenthe heeft de volgende gebouwen in beheer en onderhoud:

  • Het provinciehuis;
  • Het Drents Museum (inclusief Huize Tetrode);
  • Het Depot Drents Museum;
  • Drie actieve (vaar)wegen steunpunten;
  • Zes voormalige brug- en sluiswoningen;
  • Voormalige Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde (aangekocht in 2016).

Provinciehuis
Het vastgoed- en exploitatiebeleid bestaat uit het onderhoudsbeleid en huisvestingsbeleid. Het huisvestingsbeleid is in 2013 herschreven, na een aantal jaren gewerkt te hebben met het activiteiten gerichte (flexibel) kantoorconcept. Het huisvestingsbeleid richt zich op het gebruik van het gebouw en hoe we met onze werkomgeving om willen gaan. Onze werkomgeving is flexibel, schoon, open en transparant. Daarnaast stimuleert de werkomgeving tot ontmoeten en samenwerking. In het Huisvestingsbeleidsplan wordt beschreven hoe we het provinciehuis gebruiken en is op basis van bezettingsgraadmeting, tevredenheidsmeting en de visie van de directie m.b.t. de organisatie, hoe we de werkomgeving de komende jaren gebruiken.

Na de afronding van de revitalisering van het provinciehuis in 2011 is ook het onderhoudsbeleid herzien. Het onderhoudsbeleid van het provinciehuis is dat er zoveel mogelijk "planmatig en voorspelbaar" wordt uitgevoerd in plaats van "ad hoc". Het gaat om het voorkomen van risico's en beheersen van kwaliteit ten opzichte van het beschikbaar budget, zodat er geen achterstallig onderhoud ontstaat. Onderhoudsgevoelige elementen van zowel bouwkundige- en installaties technische aard, van exterieur en interieur, zijn vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van 25 jaar (2012-2036), die door een extern bureau is opgesteld. Naast de jaarlijkse normale controle op uitvoering en verschuiving, zal er in 2017 een eerste herijking gedaan worden om het beheerplan actueel te houden. Een tweede controle en herijking zullen na afloop van 10 jaren onderhoud uitgevoerd worden (in 2021) , om een goede basis te leggen voor de volgende periode. Dit is destijds ook zo afgesproken met PS.
Binnen het onderhoud wordt waar mogelijk milieuvriendelijk en duurzaam gewerkt.
Het onderhoud is gericht op een gebouw dat representatief, efficiënt, effectief en prettig in het gebruik is

Drents Museum
Om op een zo planmatige wijze het onderhoud aan de gebouwen van het Drents Museum uit te
voeren is in 2012 het onderhoudsplan (MJOP) aangepast. Dit naar aanleiding van de verbouwing en nieuwbouw van het Drents Museum, waarbij rekening is gehouden met een onderhoudsplanning van 25 jaar.
Het MJOP loopt tot en met 2036. Naast de jaarlijkse normale controle op uitvoering en verschuiving, zal er in 2017 een herijking gedaan worden om het beheerplan actueel te houden.
Na 2022 zal een substantiële verhoging van planmatige onderhoudskosten aan de orde zijn, omdat er voor het Drents Museum geen sprake is van vrijvallende investeringen in de berekende onderhoudsperiode van 25 jaar. Vooralsnog wordt dan uitgegaan van de berekende jaarlijks benodigde storting van € 379.000,- per jaar na 2022, in plaats van de huidige € 165.000,-. Dit is in de meerjarenraming van de begroting verwerkt, maar er zal nog een herijking in 2021 uitgevoerd worden.
Er gelden verder dezelfde beleidsmatige uitgangspunten als het Provinciehuis, alleen ligt bij het Drents Museum extra nadruk op het conserveren en in stand houden van het monumentale pand voor de toekomst. Bovendien is het gebouw een parel voor Assen en heeft het een sterk representatieve functie.

Depot Drents Museum
In 2010 is een nieuw depot voor het Drents Museum opgeleverd. Voor het Depot Drents Museum is ook een MJOP aanwezig tot en met 2035. Ook hiervan zal een herijking in 2021 uitgevoerd worden.
Naast de beleidsmatige uitgangspunten zoals verwoord zijn bij het Provinciehuis, is het onderhoud bij het Depot gericht op de stabilisatie van de klimatologische omstandigheden. Hierdoor zullen de museumstukken onder goede condities bewaard kunnen worden.

Voormalige Rijksluchtvaartschool
De provincie Drenthe is sinds 2016 eigenaar van de gebouwen waarin de voormalige Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde was gevestigd. De Rijksluchtvaartschool is een beschermd Provinciaal Monument. Behoud en herbestemming van dit monument creëert werkgelegenheid en biedt kansen voor de ontwikkeling van het voorterrein van de luchthaven.
De restauratie en renovatie wordt mede uitgevoerd als praktijkopleidingsplaats voor vaklieden.
BOEI, ontwikkelmaatschappij in restauratie en herbestemming, voert in opdracht van de provincie de herbestemmingsopgave in het licht van de gebiedsopgave Groningen Airport Eelde (GAE) uit. Ook gaan zij de verhuur, het beheer en het onderhoud coördineren. Op de beneden verdieping zit al een huurder.

Steunpunten (vaar)wegen en voormalige brug- en sluiswoningen
Bij Wegen en Vaarwegen zijn ook een paar panden van de provincie in beheer en onderhoud. Het gaat om steunpunten en voormalige brug- en sluiswoningen. We zijn echter van plan om ook deze panden in beheer en onderhoud bij het facilitaire team Bestuursservice en Gebouwen onder te brengen, om de gebouwen centraal te beheren.Voor het steunpunt Kloosterveen is recentelijk een meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor 25 jaar. Het steunpunt wordt voor een deel ook gebruikt door Rijkswaterstaat. De bedoeling is dat de provincie het beheer en onderhoud ook voor dat deel over gaat nemen en Rijkswaterstaat ons hiervoor betaalt. Hierover wordt nog onderhandeld. Voor de andere steunpunten en de dienstwoningen zijn (nog) geen meerjarenonderhoudsplannen aanwezig. We moeten hiervoor nog bekijken of en hoe we dit gaan doen. Ook zijn voor deze gebouwen (nog) geen onderhoudsvoorzieningen aanwezig. De onderhoudskosten worden nu betaald uit de onderhoudsbudgetten van de (vaar)wegen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Provinciehuis, Drents Museum en Depot
De onderhoudsplannen zijn handvatten voor de gebouwenbeheerders. Hiermee worden jaarlijks prioriteiten gesteld. Ook bekijkt men kritisch wat de werkelijke staat van onderhoud is van de diverse bouwkundige - en installatie onderdelen. Als vervanging nog niet nodig blijkt te zijn, dan wordt dit nog een jaar verschoven. Hierdoor wordt het onderhoudsbudget zo optimaal mogelijk ingezet, zonder dat de kwaliteit van het onderhoud afneemt. Bij de overzichten van de reserves en voorzieningen wordt vermeld welk onderhoud gepland staat voor uitvoering in 2017.

Voormalige Rijksluchtvaartschool
Het gebouw wordt eerst bouwkundig geschikt gemaakt en vervolgens gerestaureerd en verbouwd, zodat het klaar is voor herbestemming. Het niveau van het gebouw zal dan voldoende zijn om het verder te verhuren. Vervolgens zal vanaf 2017 meerdere huurders in het pand gehuisvest worden. Met de huurinkomsten zal het jaarlijks onderhoud verder uitgevoerd worden, waarbij het kwaliteitsniveau van het pand elk jaar verbeterd zal worden. De bedoeling is dat het gebouw over een aantal jaren weer verkocht gaat worden.