083181

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

8.366.665

8.306.665

8.246.665

8.186.665

8.126.665

Ontrekking (2)

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

Toevoeging (3)

290.000

290.000

290.000

290.000

290.000

Saldo einde jaar (1-2+3)

8.306.665

8.246.665

8.186.665

8.126.665

8.066.665

083181

083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigen risicodrager. Deze pensioenen zijn niet ondergebracht bij het ABP of een pensioenverzekeringsmaatschappij. De voorziening is ingesteld om ervoor te zorgen dat de opgebouwde pensioenrechten van (ex-)gedeputeerden ook daadwerkelijk kunnen worden betaald door de provincie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2010 d.d. 10 november 2010

Portefeuillehouder

Jacques Tichelaar

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

8: Middelen

Toelichting

De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden alsmede het werkgeversdeel pensioenpremie voor huidige gedeputeerden worden gestort in de voorziening. Aan de voorziening worden de daadwerkelijk betaalde pensioenen onttrokken. De voorziening is op peil om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

Wat zijn we van plan?

Een jaarlijkse rentetoevoeging van € 200.000,-- en daarnaast een premiestorting van € 90.000,--. De pensioenuitkering is begroot op € 350.000,--.