201520162017Verschil 2016-2017201820192020
Bedragen x € 1.000RealisatieBegroting
Regionale economie7.79114.43011.3783.05211.47812.4036.803
2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe4.5039.2586.0613.1976.9617.9614.761
Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat5114.9522.0022.9502.7023.702702
Dividend-1000000
Dividend beleggingsfondsen-1000000
Inkoop04.0001.3002.7002.0003.0000
Gebiedsontwikkeling (GAE)001.300-1.3002.0003.0000
Risicofinanciering MKB04.00004.000000
Subsidie512952702250702702702
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar18000000
Gebiedsontwikkeling (GAE)02500250000
NOM00702-702702702702
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)4947020702000
Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau3.9924.3054.0592474.2594.2594.059
Inkoop256466224242224224224
Afwikkeling voorgaand jaar-11000000
Evaluatie, communicatie en participatie CWZ-beleid2000000
Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk)02420242000
Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête4957570575757
Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI010100101010
Proceskosten Economie2171561560156156156
Kapitaal lasten5505000
Toegerekende rente5505000
Ontv. bijdragen-32-32-320-32-32-32
Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête-28-32-320-32-32-32
Overige opbrengsten-4000000
Ontv. subsidies-20000000
Bijdragen derden voor projecten versterking economische structuur-20000000
Subsidie3.7833.8673.86434.0644.0643.864
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar8000000
Bijdrage in kosten Regio Zwolle075750757575
Bijdragen in projecten versterking economische structuur3.7673.7863.78603.9863.9863.786
Rijksuniversiteit Groningen3330333
Stichting Eems Dollard Regio6303000
Toev. voorziening003-3333
Eems-Dollard Regio003-3333
2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt1.30774051023051051010
Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven944530500305005000
Inkoop5751.1262508762502500
Afwikkeling voorgaand jaar-27000000
Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling030030000
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt48925025002502500
Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe1128460846000
Ontv. subsidies-112-8460-846000
Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe-112-8460-846000
Subsidie48225025002502500
3.0 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt450000000
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-218000000
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt24925025002502500
Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst36221010200101010
Inkoop3162000200000
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt3162000200000
Ontv. bijdragen0000000
Overige opbrengsten0000000
Subsidie4710100101010
Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek4710100101010
2.4 Breedband in Drenthe09506752754754000
In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breedband beschikbaar09506752754754000
Subsidie09506752754754000
Bijdragen in projecten versterking economische structuur09506752754754000
2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie1.9813.2824.032-7503.5323.5322.032
Het verbeteren van het Drents imago1.9818450845000
Inkoop103000000
Afwikkeling voorgaand jaar-13000000
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme116000000
Subsidie1.8788450845000
Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie)095095000
Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse16000000
Intensiveren marketing07500750000
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme428000000
Subsidie Marketing Drenthe1.434000000
Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe02.4374.032-1.5953.5323.5322.032
Inkoop037437-400373737
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme037437-400373737
Subsidie02.4003.595-1.1953.4953.4951.995
Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie)0095-95959595
Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse016160161616
Bijdragen in projecten versterking economische structuur050050005005000
Intensiveren marketing001.000-1.0001.0001.0000
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme0450550-100450450450
Subs Marketing Drenthe001.434-1.4341.4341.4341.434
Subsidie Marketing Drenthe01.43401.434000
2.6 Drenthe, dè fietsprovincie0200100100000
Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het fietsnetwerk0200100100000
Inkoop0200100100000
Intensivering uitvoering fietsnota0200100100000

Verrekening resultaat met reserves

2015 Rekening

2016

2017

Verschil
2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

0

0

400.000

-400.000

400.000

400.000

400.000

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-962.709

-1.450.000

-1.000.000

-450.000

0

0

0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-250.000

-250.000

0

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

0

-500.000

-1.775.000

1.275.000

-2.475.000

-3.400.000

0

Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe

0

-4.000.000

0

-4.000.000

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

-1.212.709

-6.200.000

-2.375.000

-3.575.000

-2.075.000

-3.000.000

400.000

Totaal na bestemming

6.577.793

8.229.566

9.002.823

-523.257

9.402.823

9.402.823

7.202.823

Doelstelling

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat

Inkoop

2.700.000

In 2016 was een incidenteel een bedrag van € 4 miljoen opgenomen voor de financiering van additioneel te ontwikkelen instrumentarium zijnde het Drents Acquisitie Ondersteunend Fonds. In 2017 is incidenteel 1,3 miljoen opgenomen voor de gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde. Dit verklaart het verschil van 2,7 miljoen.

Subsidie

250.000

In 2016 was een budget opgenomen voor de gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde met de categorie subsidie.Vanaf 2017 is dit budget opgenomen onder de categorie inkoop.

Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau

Inkoop

242.243

De Rijksbijdrage Herstructurering bedrijventerreinen (decentr. uitk.) is voor 2017 niet meer begroot.

Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven

Inkoop

875.745

De Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe is voor 2017 niet meer begroot. Zie ook dezelfde afwijking bij de ontvangen subsidies.

Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst

Inkoop

200.000

Het budget voor het Projectenbureau Drenthe is vanaf 2017 niet meer afzonderlijk in de begroting opgenomen.

In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breedband beschikbaar

Subsidie

275.000

In 2016 was nog een bedrag beschikbaar voor subsidies inzake vraagbundeling door initiatieven. Deze subsidieregeling geldt t/m 31 december 2016.

Het verbeteren van het Drents imago

Subsidie

844.600

De budgetten voor Beleven en benutten van de natuur en de intensivering marketing zijn vanaf 2017 ondergebracht bij de beleidsopgave hieronder.

Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe

Inkoop

-400.000

In 2017 is voor de Pilot Revitalisering /versterking verblijfsrecreatie een bedrag van € 400.000,- extra incidenteel beschikbaar.

Subsidie

-1.194.600

De budgetten voor Beleven en benutten van de natuur en de intensivering marketing zijn vanaf 2017 ondergebracht bij deze beleidsopgave in plaats van de beleidsopgaven die hierboven staat. Daarnaast zijn de budgetten voor de intensivering marketing en Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme in totaal € 350.000,-- hoger dan in 2016.

Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het fietsnetwerk

Inkoop

100.000

Voor de intensivering uitvoering fietsnota is het benodigde incidentele budget van € 200.000,-- in 2016 voor 2017 begroot op € 100.000,--.

Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven

Ontv. subsidies

-845.745

De Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe is voor 2017 niet meer begroot. Zie ook dezelfde afwijking bij de inkoop categorie

Overige verschillen

4.500

Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017

3.051.743