4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

Doelstelling

Resultaat

Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van steden en dorpen

Monitoring regionale ontwikkeling woningvoorraad voor de agenda woningbouwopgave

Monitoring en prognose bevolkingsontwikkeling voor diverse beleidsdocumenten

Interbestuurlijk toezicht (IBT) aangaande statushouders en daarnaast gemeenten stimuleren de taakstelling te realiseren

RGA: Regionale afstemming/monitoring ontwikkeling woningbouw en bedrijventerreinen met onderzoek regionale woningbehoefte en economische platform

Verkenning naar stimuleringsregeling starterswoningen

Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe

Ontwerpbijdragen in de realisatie van gebiedsontwikkelingen en bestemmingsplannen

Juiste functie op de juiste plek

Planadvisering met behulp van Wro-instrumentarium en de ladder van duurzame verstedelijking met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit

Bevorderen van binnensteden met eigen karakteristieken

Uitvoeren Retailagenda 2016-2020

Start inzetten Binnenstadfonds

Meer economisch ruimtegebruik

Ontwerp Omgevingsvisie

Provinciale Omgevingsverordening waar nodig aanpassen

Instellen Herstructureringsfonds

In 2019 is de provincie Omgevingswet proof

Stappenplan invoering Omgevingswet 2019

Samenwerking met gemeenten is georganiseerd

Pilots regelruimte

4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

Doelstelling

Resultaat

De grondwaterstand in Natura2000 gebieden voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Beschrijving toestand grondwatersituatie in 4 Natura2000 gebieden

Onderzoek naar een verbeterpakket met maatregelen en algemene regels voor drainage en beregening rond Natura2000 gebied

De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%

Voortzetting Interregproject: "Kennisontwikkeling ondiepe ondergrond voor betere onderbouwing ruimtelijke keuzes in relatie tot klimaatverandering"

Inventarisatie naar extra maatregelen voor het behoud en de verbetering van de grondwatervoorraad

Eerste fase ontwikkeling "Aanvullende strategische grondwatervoorraad". Onderzoek naar de winbaar hoeveelheid grondwater voor de drinkwatervoorziening in het Hunzedal

Oplevering actueel grondwatermodel Noord-Nederland

De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater voor een, ook op de lange termijn houdbaar, (klimaatbestendig) economisch vitaal en ecologisch en humaan leefbaar gebied

Uitvoering wettelijke taken, waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Waterwet (inclusief bodemenergiesystemen) en het toezicht op de waterschappen

Voortgangsrapportage maatregelen uit de bestuursovereenkomsten zoetwatervoorziening

Openstellingsbesluit (EU-POP3 klimaat en KRW projecten)

10 beschikkingen voor zoetwater uitvoeringsprojecten

Robuuste watersystemen die voldoen aan de normen voor regionale wateroverlast

Onderzoek naar agrarische verdienmodellen in natte beekdalen

Actualisatie normering regionale wateroverlast in POV

4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

Doelstelling

Resultaat

De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Door vergunningverlening en uitvoering van toezicht de grondwaterkwaliteit beschermen op grond van de Waterwet en de POV

Actueel landelijk grondwaterregister

Invoering van de landelijke voorziening Basisregistratie ondergrond (BRO)

Voortgangsrapportage realisatie Kaderrichtlijn Water doelen grondwater

Realisatie projecten uit de uitvoeringsprogramma's grondwaterbeschermingsgebieden

Afronding gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebied Assen-West (inventarisatie van risico's voor grondwaterkwaliteit bij een drinkwaterwinning)

Actualisatie 17 gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma's voor de grondwaterbeschermingsgebieden (inventarisatie van risico's voor grondwaterkwaliteit bij een drinkwaterwinning)

Actualisatie regelgeving grondwaterbescherming (POV)

4 educatie- en voorlichtingsprojecten

Rapportage grondwaterkwaliteit

De oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Voortgangsrapportage realisatie KRW doelen oppervlaktewater

Realisatie 4 projecten in Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer

Onderzoek waterkwaliteit ( belasting met nutriënten, gewasbestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen)

Uitvoeren overige wettelijke taken op basis van de Waterwet

Het op peil houden van de scheepvaartskanalen en het afvoeren van water

Het op peil van de scheepvaartkanalen en afvoeren van water is op orde

Voldoen aan de EU richtlijn voor schoon en veilig zwemwater

Controle van alle zwembadinrichtingen en zwemplassen op grond van Wet en Besluit Hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden

Rapport van de waterkwaliteit naar Europa door bijhouden van het landelijk zwemwaterregister

Nieuwe zwemwatergelegenheden aanwijzen

Uitgeven Zwemwaterfolder 2017