083173

Voorziening groot onderhoud provinciehuis

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

1.357.824

530.860

741.419

803.098

1.031.241

Ontrekking (2)

1.225.714

188.191

337.071

170.607

429.869

Toevoeging (3)

398.750

398.750

398.750

398.750

398.750

Saldo einde jaar (1-2+3)

530.860

741.419

803.098

1.031.241

1.000.122

083173

083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het provinciehuis (alsook de bestrating en omheining) en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Jacques Tichelaar

Teamleider

Henk Jan Schimmel

Programma

8: Middelen

Toelichting

De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022 zoals deze in de VJN 2011 is opgenomen. Op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau een onderhoudsplanning opgesteld voor 25 jaren. In 2010 is het planmatige onderhoud vanwege de revitalisering van het provinciehuis deels opgenomen binnen het Programma Provinciehuis van Morgen. In 2011 is ook het overige (geplande) deel van het planmatig onderhoud uitgevoerd. De voorziening op basis van 25 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2014, 2022, 2027 en 2032 een aantal investeringsbudgetten voor vervanging beschikbaar komt, zijn deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden beschouwd voor een periode van 25 jaar op € 398.750,-- per jaar.
Divers planmatig onderhoud op basis van het opgestelde onderhoudsplan en hetgeen vanuit eerdere jaren is doorgeschoven. Naast de jaarlijkse normale controle op uitvoering en verschuiving, zal er in 2017 een eerste herijking gedaan worden om het beheerplan actueel te houden. Een tweede controle en herijking zullen na afloop van 10 jaren onderhoud uitgevoerd worden (in 2021) , om een goede basis te leggen voor de volgende periode..

Wat zijn we van plan?

Een storting van € 398.750,-- en daarnaast een onttrekking van € 188.191,--.