201520162017Verschil 2016-2017201820192020
Bedragen x € 1.000RealisatieBegroting
Middelen-107.555-158.061-155.811-2.251-142.216-143.098-140.705
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting-158.897-207.243-205.012-2.231-191.761-191.394-184.840
Deelnemingen-3.014-2.488-2.963475-2.963-2.963-3.113
Dividend-3.029-2.546-3.003456-3.003-3.003-3.153
Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe0-3-30-3-3-3
Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)-3.029-2.544-3.000456-3.000-3.000-3.150
Inkoop-340400404040
Afwikkeling voorgaand jaar-3000000
Overige goederen en diensten040400404040
Kapitaal lasten1818018000
Toegerekende rente1818018000
Onvoorziene uitgaven05005000500500500
Onvoorzien / stelpost05005000500500500
Onvoorziene uitgaven05005000500500500
Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting-53.755-55.300-55.600300-56.615-57.643-58.697
Opcenten MRB-53.755-55.300-55.600300-56.615-57.643-58.697
Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting-53.755-55.300-55.600300-56.615-57.643-58.697
Rente-19.300-10.211-3.241-6.970-3.168-2.816-1.906
Adm. boekingen-9.975-9.5890-9.589000
Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten383-7550-755000
Bijdrage van kostenplaats kapitaallasten (bespaarde rente)-10.358-8.8340-8.834000
Dividend-50-101-1010-101-101-101
Dividend van de aandelen in de BNG-50-101-1010-101-101-101
Inkoop380000000
Overige goederen en diensten380000000
Kapitaal lasten9909000
Toegerekende rente9909000
Ontv. bijdragen-9.788-2.1690-2.169000
Correcties btw-compensatiefonds baten-1.839000000
Doorberekende kosten-7.950-950-95000
Overige opbrengsten0-2.0740-2.074000
Opbr. rente10-3.2733.273-3.201-2.848-1.939
Rente Aflossingsvrije hypotheek00-378378-378-378-378
Rente Annuiteiten hypotheek00-6262-62-62-62
Rente langlopende bruglening Enexis00-575575-575-4310
Rente langlopende geldleningen UG00-555555-555-555-172
Rente Spaarhypotheek00-267267-267-267-267
Rente uitzettingen langer dan 1 jaar00-1.4371.437-1.365-1.156-1.060
Rente van belegd kasgeld1000000
Rente0330333
Rente en kosten van opgenomen kasgeld0330333
Toev. voorziening1231.6371311.506131131131
Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing03760376000
Bijdrage aan voorziening Monitoring voormalige stortplaatsen01.13001.130000
Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken1231311310131131131
Uitkering Provinciefonds-82.829-145.170-144.444-726-136.279-141.207-146.483
Ontv. subsidies-82.829-145.170-144.444-726-136.279-141.207-146.483
Decentralisatie-uitkering Actieplan Bevolkingsdaling-75000000
Decentralisatie-uitkering bodemsanering-2.253-2.145-2.1450-2.145-2.145-2.145
Decentralisatie-uitkering BRZO0-343-290-53-290-290-290
Decentralisatie-uitkering Drugsafval-22000000
Decentralisatie-uitkering DuurzaamDoor-100000000
Decentralisatie-uitkering monumentenzorg-494-494-4940-494-494-494
Decentralisatie-uitkering Natuur-23.781-51.650-51.6500-38.350-38.350-38.350
Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer0-1.968-1.9680-1.967-1.968-1.968
Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)-2.685-2.706-2.591-115-2.591-2.591-2.591
Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer0-27.646-27.67125-27.822-27.820-27.779
Decentralisatie-uitkering Zoetwater-25000000
Decentralisatie-uitkering Zwemwaterrichtlijn-77000000
DU Erfgoed en ruimte0-2230-223000
DU Hydrologische maatregelen0-9420-942000
DU Projectstimulering Interreg V0-480-48000
DU Zoetwatermaatregelen0-5390-539000
Luchthavens 2011-2014-56-560-56000
Uitkering uit het Provinciefonds-53.261-56.411-57.6361.226-62.621-67.549-72.866
Vrije bestedingsruimte05.4267364.6906.76412.73424.858
Onvoorzien / stelpost05.4267364.6906.76412.73424.858
Ruimte volgend College0000008.485
Vrije bestedingsruimte05.4267364.6906.76412.73416.373
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie51.34349.18249.201-1949.54548.29644.135
Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap5981.0601.028321.0281.028953
Inkoop6091.0731.063101.0631.063988
Afwikkeling voorgaand jaar2000000
arbeidsvoorwaarden2513743740374374374
automatisering gegevensverwerking4056560565656
Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)04254250425425350
IGM middelen18618017010170170170
Kosten inkoopcoördinatie23000000
Kosten medezeggenschap1925250252525
Kosten seniorenregeling en FPU+85660666
Verzekeringen4770777
Ontv. bijdragen-11-13-3522-35-35-35
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)-1000000
Schadevergoedingen0000000
Terugontvangen kosten dienstverlening-10-13-3522-35-35-35
Continue (digitale) verbetering van informatiesystemen en informatievoorziening1.312000000
Inkoop2.364000000
Afwikkeling voorgaand jaar-555000000
cartografie5000000
exploitatie ICT- infrastructuur42000000
Nieuwe digitale werkplek420000000
Overige goederen en diensten2.453000000
Kapitaal lasten13000000
Toegerekende rente13000000
Ontv. bijdragen-1.064000000
Bijdrage derden-1.064000000
De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment41.98041.04612740.920127127127
Apparaats kosten41.64940.717040.717000
Toegerekende apparaatskosten41.64940.717040.717000
Inkoop331330127203127127127
Afwikkeling voorgaand jaar-6000000
Concernopleidingen337330127203127127127
kinderopvang0000000
Directe personele inzet0024.729-24.72924.48724.32123.106
Inkoop00200-200200200200
kosten WW-uitkeringen ex-werknemers00200-200200200200
Lonen0024.529-24.52924.28724.12122.906
Salarissen0024.529-24.52924.28724.12122.906
Een efficiënt en doelmatig gebruik van facilitaire producten en diensten6201.0261.027-21.0271.0671.067
Inkoop1.4601.7141.71401.7141.7141.714
Bedrijfsrestaurant02422420242242242
Beheer en exploitatie3940400404040
Bestuursondersteuning1031311310131131131
Bewaking en beveiliging3272782780278278278
Bodediensten070700707070
Documentreproductie2934114110411411411
Evenementen030300303030
Grondstoffen25425250252525
Hospitality receptie042420424242
Kosten afscheid en jubilea028280282828
kosten poolauto's3836360363636
Materialen2215150151515
Overige goederen en diensten5242420424242
Personeelskosten cateraar320000000
Preventie en bestrijding calamiteiten receptie(BHV)1133330333333
Secretariele ondersteuning1000000
Vergaderservice en evenementen01701700170170170
Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen01221220122122122
Kapitaal lasten424142-2428282
Afschrijving292942-13428282
Toegerekende rente1311011000
Ontv. bijdragen-882-729-7290-729-729-729
Doorberekende kosten-266-211-2110-211-211-211
Kasopbrengsten kantine-132-120-1200-120-120-120
Terugontvangen kosten drukwerk-484-398-3980-398-398-398
Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium894-875-1.283407-1.549-2.174-2.299
Inkoop1.38121-567587-1.067-1.692-1.817
Afwikkeling voorgaand jaar-3-500-1.000500-1.500-2.000-2.000
Controlekosten5887087000
Frictiekosten LSM1.038000000
Juridische kosten16893930939393
Kosten bedrijfsvoering0000000
Overige goederen en diensten119339339033921489
Verzekeringen0110111
Ontv. bijdragen-487-902-722-180-488-488-488
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)-1000000
Overige opbrengsten-414-408-4080-408-408-408
Overige opbrengsten RUD-72-494-314-180-80-80-80
Subsidie0660666
Personeelsvereniging Provincie Drenthe0660666
Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces015150151515
Inkoop015150151515
Kosten inkoopcoördinatie015150151515
Functionele en duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen2.9933.3242.6456792.6302.6242.613
Belastingen941001000100100100
Belastingen941001000100100100
Inkoop1.0061.1281.12801.1281.1281.068
Aankoop meubilair3653530535353
Afvalverwijdering020200202020
Afwikkeling voorgaand jaar-16000000
Bijdrage inculturele projecten0000000
Gas, water, elektra etc.1562002000200200200
Onderhoud dagelijks provinciehuis1881921920192192192
Onderhoud depot Drents Museum2747470474747
Onderhoud Drents Museum1101251250125125125
Onderhoud Huize Tetrode1112120121212
Overige goederen en diensten06060060600
Schoonmaken2982912910291291291
Servicekosten1029290292929
Uitvoeringskosten SEBB1000000
Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen87000000
Verzekeringen991001000100100100
Kapitaal lasten2.2272.0611.3776841.3671.3671.422
Afschrijving1.4571.3521.377-251.3671.3671.422
Toegerekende rente7697090709000
Ontv. bijdragen-850-543-538-4-544-549-555
Doorberekende kosten-32-32-23-9-23-23-23
Ontvangen huur-817-509-5145-519-525-530
Opbrengst verkoop meubilair0000000
Overige opbrengsten-1-1-10-1-1-1
Toev. voorziening5165785780578578578
Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents Museum1031651650165165165
Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum1414140141414
Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis3993993990399399399
Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm.24630629313293293293
Inkoop2322932930293293293
Documentenbeheer / archivering1000000
Documentmanagementsysteem01011010101101101
Documentverwerking(Post)1201481480148148148
Niet basis ICT voorzieningen2143430434343
Software90000000
Kapitaal lasten1413013000
Afschrijving1313013000
Toegerekende rente1101000
Informatiemanagement: een goede inrichting van de informatiehuishouding van digitale gegevens, applicaties en services en technische infrastructuur waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen2.6993.2793.581-3023.7013.9183.933
Inkoop2.0662.2492.670-4222.6702.6702.490
Afwikkeling voorgaand jaar-46000000
Hardware3093133130313313293
Informatiebeleid3132732730273273273
Maatregelen ICT-beveiliging00250-250250250250
Onderhoud1000000
Ondersteuning I&A5535595590540540499
Overige goederen en diensten000019190
Software9361.1041.276-1721.2761.2761.176
Kapitaal lasten7821.2981.1881101.3091.5261.541
Afschrijving6501.1161.188-721.3091.5261.541
Toegerekende rente1321820182000
Ontv. bijdragen-149-268-27810-278-278-98
Doorberekende kosten-3-3-1310-13-13-13
Overige opbrengsten0-180-1800-180-1800
Overige opbrengsten RUD-61000000
Terugontvangen kosten dienstverlening-85-85-850-85-85-85
Inzet ondersteunend personeel0017.038-17.03817.78517.07714.327
Inkoop005.050-5.0505.9375.3252.531
Bedrijfsvoeringskrediet0076-76767676
Dienstkleding0055-55555555
Frictiekosten LSM001.250-1.2509386250
Het bevorderen van in-, uit- en doorstroom obv kwaliteit00300-3001.5001.2000
ICT apparatuur0070-70707070
Inhuur personeel00227-227227227227
Kosten bedrijfsvoering001.225-1.2251.2251.2251.225
Meet- en tekengereedschap0022-22222222
Niet basis ICT voorzieningen0036-36363636
Organisatieontwikkeling00700-7007007000
Overige goederen en diensten00271-2712712712
Uitzendkrachten00193-193193193193
Vorming en opleiding00625-625625625625
Lonen0012.982-12.98212.84212.74512.040
Salarissen0012.982-12.98212.84212.74512.040
Ontv. bijdragen00-994994-994-994-244
Bijdrage derden in salariskosten00-1414-14-14-14
Doorberekende lonen Waterwet.00-230230-230-230-230
Overige opbrengsten00-750750-750-7500

Verrekening resultaat met reserves

2015
Rekening

2016

2017

Verschil
2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling

-1.038.495

0

0

0

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

-1.038.495

0

0

0

0

0

0

Totaal na bestemming

-108.593.182

-158.061.316

-155.810.703

-2.250.613

-142.216.200

-143.097.738

-140.704.700

Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.

Doelstelling

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Rente

Toev. voorziening

1.506.098

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, rente wordt nu anders gepresenteerd.

Vrije bestedingsruimte

Onvoorzien / stelpost

4.689.606

Betreft verschil tussen actuele stand vrije ruimte eind 2016 na 2 bestuursrapportages en de primitieve begroting 2017.

De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment

Apparaats kosten

40.716.763

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.

Inkoop

202.800

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.

Directe personele inzet

Inkoop

-200.000

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.

Lonen

-24.529.324

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.

Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium

Inkoop

587.331

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.

Functionele en duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen

Kapitaal lasten

683.640

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV waarbij kapitaallasten nu zonder rente berekend worden.

Informatiemanagement: een goede inrichting van de informatiehuishouding van digitale gegevens, applicaties en services en technische infrastructuur waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen

Inkoop

-421.700

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.

Kapitaal lasten

109.734

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV waarbij kapitaallasten nu zonder rente berekend worden.

Inzet ondersteunend personeel

Inkoop

-5.049.945

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.

Lonen

-12.981.985

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.

Deelnemingen

Dividend

456.224

Dividend van Enexis was in 2016 lager geraamd, raming 2017 op basis van laatste informatie.

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

Opcenten MRB

300.000

Betreft aanpassing van de raming op basis van actuele stand van het wagenpark.

Rente

Adm. boekingen

-9.589.428

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, rente wordt nu anders gepresenteerd.

Ontv. bijdragen

-2.169.077

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, rente wordt nu anders gepresenteerd.

Opbr. rente

3.273.214

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, rente wordt nu anders gepresenteerd.

Uitkering Provinciefonds

Ontv. subsidies

-725.545

Aanpassing op basis van actuele informatie uit de september circulaire en als gevolg van verruiming van het accress is dit hoger.

Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium

Ontv. bijdragen

-179.849

Betreft aanpassing op basis van laatste ramingen en herschikking van posten als gevolg van nieuwe BBV.

Inzet ondersteunend personeel

Ontv. bijdragen

993.579

Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.

Overige verschillen

77.251

Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017

-2.250.613