3.1 Bereikbaar Drenthe

Doelstelling

Resultaat

Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets, varen (inclusief het toeristisch recreatief gebruik) en goederenvervoer

Voorbereiding aanbesteding verdubbeling N34 Coevorden-Emmen

Uitwerking maatregelen (korte en lange termijn) Verkeersplein Gieten

Verkenning mogelijkheden partiële verdubbeling N34 vanaf N381 in noordelijke richting

Realisatie aansluitingen N34 Exloo

Realisatie aansluiting N391 Roswinkel en voorbereiding aansluitingen N391/N366 en Emmerschans

Studie uitruil N391/N862 en optimalisering stroomweg N391

Uitvoering lopende projecten Bereikbaarheid met reeds geaccordeerde financiering opgenomen in Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer PUP, www.provincie.drenthe.nl/pup

Voorbereiding reconstructie aansluitingen N34 Klijndijk, Emmen-West en Klooster

Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht

Rapportage treinverbinding Emmen-Stadskanaal

Onderzoek Achterlandverbindingen

Voorbereiding verdubbeling spoor Zwolle - Herfte incl. knoop Herfte

Realisatie Port of Zwolle, samenwerking bereikbaarheid over water van Zwolle, Kampen en Meppel

Afstandsbediening operationeel op 1 januari 2018 van de Meppelerdiepsluis en de Eshuis-, Kaap (2x)- en Galgenkampsbrug in Meppel

Luchthavenbesluiten en -regelingen en afgifte ontheffingen op basis van een integrale afweging

Lobby voor optimaliseren verbindingen richting Twente en Randstad

Uitvoering besluitvorming PS 2016 Groningen Airport Eelde

Invulling logistieke regio Emmen Coevorden

Invulling logistieke hub Flora Holland als onderdeel Beter Benutten Regio Groningen Assen

3.3 Mobiliteit op maat

Doelstelling

Resultaat

Optimaal benutten van het totale netwerk met aandacht voor innovatieve concepten

Besluitvorming Ontwerp Fietssnelweg Assen Groningen

Oplevering in samenwerking met IenM van de MIRT Verkenning Anders Benutten en voorbereiding en mogelijke uitvoering van 3 pilots

Mobiliteitsmanagement gericht op werk en school met specifieke aandacht voor de fiets en OV

Realisatie spitsmijdingen in het kader van het RGA Programma Beter Benutten 2

Initiëring initiatieven pilots autonome voertuigen

Inzicht in ontwikkelingen monitoring mobiliteit en verkeersslachtoffers

Inzicht in gebruik van de fiets door een innovatief fietsmonitoringssysteem

Afstemming Overijssel fietssnelweg Meppel-Zwolle

Initiëring initiatieven inzet drones

Optimaal Openbaar vervoer systeem

Besluitvorming Programma van Eisen nieuwe concessie busvervoer Groningen Drenthe in 2019

Een vastgestelde Dienstregeling Openbaar Vervoer Bus 2018

Ontwikkeling en exploitatie van de Vechtdallijnen 2018-2028 (spoor)

In samenwerking met gemeenten in Drenthe en Groningen pilots Publiek Vervoer en één gezamenlijke concessie (doelgroepenvervoer)

Besluitvorming P&R- en OV-knooppunt De Punt

Pilot duurzaam openbaar vervoer, elektrisch rijden Roden - Groningen

3.4 Verkeersveilig Drenthe

Doelstelling

Resultaat

Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'

Samenwerking met bestuurlijke en maatschappelijke partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Voorlichtingscampagnes zoals de BOB-campagnes, Afleiding in het Verkeer, Modder op de weg, Fietsverlichting, Motorcampagne, Scootercampagne

Verkeersveiligheids (educatie) programma's, o.a. gericht op scholen het Drents VerkeersveiligheidsLabel en trainingen zoals Trials gericht op jonge automobilisten, Trainingsdag Landbouwverkeer en Motorrijvaardigheidstrainingen

Plan van aanpak effectmeting Programma Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

Informatie gestuurde Verkeershandhaving op basis van Handhavingplan. Samenwerking met OM, Politie en wegbeheerders)

Maatregelenpakket Noordelijke proeftuin verkeersveiligheid op basis risicobenadering in samenwerking met SWOV,Groningen en Fryslân

Programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid. www.veiligbereikbaardrenthe.nl

Campagne N34 gericht op keren en inhalen

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Verkeersveilig ingerichte infrastructuur

In samenwerking met gemeenten een vastgesteld verdeelbesluit BDU Verkeer en Vervoer

Vaststelling en voorbereiding uitvoering maatregelenpakket op basis van visie N375

Ontwerp fietstunnel Meppel bij watertoren N375

Plan herinrichting Rijksweg Hoogersmilde

Reconstructie N373 Norgerbrug - Huis ter Heide in uitvoering

Plan opwaardering N373 Roderesch

Uitvoering aanleg rotonde Tynaarlo N386

Voorbereiding aanleg fietstunnel Brunlaan N372

Voorbereiding rotonde Klinkenvlier

Verkeersbesluiten en ontheffingen

Uitvoering lopende projecten Verkeersveiligheid met reeds geaccordeerde financiering opgenomen in Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer PUP, www,provincie.drenthe.nl/pup

Besluitvorming reconstructie omgeving Norgerbrug in samenwerking gemeente Assen

Sanering oversteek Schietbaanweg N381 met realisatie ongelijkvloerse route

3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Doelstelling

Resultaat

Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen

Handhaving huidig kwaliteitsniveau onderhoud

Gladheidsbestrijding naar behoefte en volgens vastgestelde routes

24 Uur per dag veilig en beschikbaar houden van de weg na incidenten

Opleveren beleidsplan wegen en vaarwegen (4e kwartaal 2017)

Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen projecten

Vernieuwing van bewegwijzering en markering

Het beheren en onderhouden van fietspaden

Handhaving huidig kwaliteitsniveau onderhoud

Gladheidsbestrijding naar behoefte en volgens vastgestelde routes

24 Uur per dag veilig en beschikbaar houden van de weg na incidenten

Opleveren beleidsplan wegen en vaarwegen (4e kwartaal 2017)

Het beheren en onderhouden van fietspaden projecten

Vervanging verharding fietspaden Kloosterveen (F371B) en Nieuw Buinen (F379)

Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen

Handhaving huidig kwaliteitsniveau onderhoud

Gladheidsbestrijding naar behoefte en volgens vastgestelde routes

24 Uur per dag veilig en beschikbaar houden van de weg na incidenten

Opleveren beleidsplan wegen en vaarwegen (4e kwartaal 2017)

Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten

Uitgevoerd groot variabel onderhoud bestaande uit asfalterings- en bijkomende werkzaamheden
- N371 Kloosterveen
- N371 Geeuwenbrug-Dieverbrug
- N377 Lutterhoofdwijk
- N378 Rotonde Gasselte
- N854 Rotondes N854- A37
- N863 Schoonebeek

Vernieuwing en verduurzaming van verlichting (indien gewenst door dynamische verlichting- Internet of things)

Diverse onderhoudswerkzaamheden vaste kunstwerken en gebouwen

Het beheren en onderhouden van stroomwegen

Handhaving huidig kwaliteitsniveau onderhoud

Gladheidsbestrijding naar behoefte en volgens vastgestelde routes

24 Uur per dag veilig en beschikbaar houden van de weg na incidenten

Opleveren beleidsplan wegen en vaarwegen (4e kwartaal 2017)

Het beheren en onderhouden van stroomwegen projecten

Asfalterings- en bijkomende werkzaamheden N34 Exloo

Vernieuwing markering waar mogelijk met ribbelstroken

Diverse onderhoudswerkzaamheden vaste kunstwerken

3.6 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Doelstelling

Resultaat

Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt

Handhaving huidig kwaliteitsniveau onderhoud

Vlotte bediening van bruggen en sluizen

24 Uur per dag veilig en beschikbaar houden van de vaarweg na incidenten

Opleveren beleidsplan wegen en vaarwegen (4e kwartaal 2017)

Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt projecten

Vervanging elektrische en werktuigbouwkundige installaties Veenhoopsbrug

Revisering opvoer gemalen

Diverse onderhoudswerkzaamheden beweegbare kunstwerken

Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen

Handhaving huidig kwaliteitsniveau onderhoud

Vlotte bediening van bruggen en sluizen (proef met liggeldheffing Dieverbrug)

24 Uur per dag veilig en beschikbaar houden van de vaarweg na incidenten

Opleveren beleidsplan wegen en vaarwegen (4e kwartaal 2017)

Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen projecten

Vervanging elektrische en werktuigbouwkundige installaties Zwindersche brug en Kerkbrug

Vervanging beschoeiing Klazinaveen

Verwijderen

Diverse onderhoudswerkzaamheden beweegbare kunstwerken

3.7 Regio Specifiek Pakket

Doelstelling

Resultaat

Bereikbaarheid Emmen - Centrum

Voorbereiding aansluiting Emmen-West

RSP Coevorden

Afronding werkzaamheden Spoorboog Coevorden

Voorbereiding herinrichting van het stationsplein, het transferpunt, het emplacement en opstart aanbestedingsprocedures

Ruimtelijk Economisch Programma

Twee beschikkingen voor REP projecten

Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen

Bestemmingsplan Station Emmen zuid onherroepelijk

Verbetering Spoorlijn Zwolle- Assen- Groningen

Verruiming spoorboog Hoogeveen, afronding planologische procedure (bestemmingsplan)

Evaluatie nachttrein Randstad - Groningen, stopt vrijdagnacht op alle stations in Drenthe

Start rijden 5e en 6e trein (per uur) tussen Assen en Groningen

Voorbereiding verdubbeling spoor Zwolle - Herfte inclusief knoop Herfte